A l’Escola Bressol Municipal Niu d’Infants,

presencialment del 10 al 21 de maig amb cita prèvia de 9 a 13h i de 15 a 17h. telf: 938811184

Documentació que cal aportar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona que sol.licita la preinscripció
  • Original i fotocòpia de la TSI ( targeta sanitària individual) del nen/a

Si s’escau:

  • Carnet de família nombrosa o monoparental
  • Justificant de discapacitat de l’alumne, dels pares, tutors o germans
  • Certificat mèdic oficial de malaltia crònica
  • Justificant del cobrament de renda mínima d’inserció

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A70.pdf